Условия за ползване


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Каза Белла Интериори ЕООД е  със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.Борис Арсов 7, ЕИК 206123531, ИН по ЗДДС BG 206123531,

тел : 0884 020413 , електронна поща: Info@cbi.bg

2. Данните на Клиента се отразяват в Договор за покупко-продажба, наричан Договора.

3. Договорът влиза в сила в момента, в който Каза Белла Интериори  получи плащане по него.

4. Към Договора се прилага спецификация с описание за вида на стоката и/или услугата; количество; единична цена; обща стойност и други.

5. Каза Белла Интериори е длъжна да предаде стоката/извърши услугата, само след заплащане на пълния размер на цената в срока по Договора и при спазване на настоящите Общи Условия (ОУ).

6. При предаването на стоката от служител или представител на Каза Белла Интериори се подписва приемо-предавателен протокол (ППП), платежния документ е доказателство за нейното предаване.

II. ТРАНСПОРТ, РАЗНАСЯНЕ И МОНТАЖ НА СТОКИ

7. Допълнителни разходи, свързани с транспорт, разнасяне и монтаж на стоката, не са включени в продажната й цена. Те са посочени подробно в Ценоразпис на услугите на Каза Белла Интериори.

8. Услугите транспорт, разнасяне и монтаж се извършват по график, предварително съгласуван с Клиента. Незаявени предварително от Клиента услуги не се извършват.

9. При неточни данни, предоставени от Клиента, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Клиента на адреса в уговорения час, както и при невъзможност за разнасяне на стоката поради причини, независещи от Каза Белла Интериори като препятствия до и на входа на сградата, тесни входове, стълбища, коридори, асансьори и др., които не позволяват извършване на услугата разнасяне, стоката се връща и остава в складовете на Каза Белла Интериори, и Клиентът дължи разходите по изнасяне на стоката, транспорт до склад на Каза Белла Интериори и съхраняването на стоката до нейното получаване, съгласно Ценоразпис на услугите на Каза Белла Интериори.

10. Транспорт се извършва до посочения от Клиента адрес, като получаването на стоката се извършва пред отворените врати на превозното средство.

11. Разнасяне на стоката се извършва до посоченото от Клиента помещение.

12. Монтаж се извършва в помещение, отговарящо на следните изисквания: завършени строително-ремонтни дейности, положена подова настилка, чиято денивелация в зоната на разполагане на обзавеждането да не е по-голяма от 1см/1л.м., наличие на електрозахранване и осветление в помещението. Клиентът гарантира, че на местата за монтаж няма електро, ВиК или други инсталации, които биха се повредили при извършване на монтажните работи. Каза Белла Интериори  не носи отговорност за повреди по такива причини. За монтаж на кухни изискванията се предоставят от Каза Белла Интериори преди сключване на Договора и са приложение към Договора.

13. При неизпълнени изисквания за монтаж в определения ден или отказан монтаж по вина на Клиента, той дължи на Каза Белла Интериори неустойка, чийто размер е определен в ценоразпис на услугите на Каза Белла Интериори.

14. Каза Белла Интериори не извършва монтаж на стока, която не е закупена от Каза Белла Интериори и не извършва преустройство на закупените мебели.

15. Когато монтажът се извършва от Клиента или от трето лице, то е длъжно, преди монтажа да прегледа внимателно всички части и детайли за дефекти и ако има такива, да не ги монтира.

16. Инструкциите на производителя за монтаж и употреба на стоката са задължителни.

17. Рекламации за явни недостатъци на монтажа се правят веднага, на място, и се отбелязват в Протокол. В противен случай се счита, че Клиентът е приел монтажа без възражения.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ

18. Начини на плащане: по банка; e-Pay; EasyPay; с наложен платеж при доставка от куриер. Фактура се издава в 5 (пет) дневен срок от плащането, съгласно ЗДДС.

19. Когато стоката не е налична в склад на Каза Белла Интериори, Клиентът извършва авансово плащане на цялата сума или на част от нея. Когато Клиентът заплаща аванс по банков път, Договорът влиза в сила от датата на постъпване на сумата по сметката на Каза Белла Интериори и срокът за изпълнение на задълженията на Каза Белла Интериори по този договор се удължава с броя на дните от датата на сключването на Договора до датата на постъпване на пълния размер на аванса в сметката на Каза Белла Интериори.

IV. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ. ГАРАНЦИИ

20. Клиентът има право да иска отстраняване на недостатъци от или за сметка на Каза Белла Интериори. Недостатъците се констатират при получаване на стоката чрез отбелязване в ППП или в рамките на гаранционния срок. За предявената рекламация се съставя протокол за рекламация, който се вписва в регистър на предявените рекламации.

21. Каза Белла Интериори не отговаря за недостатъци на стоката, които са били известни на Клиента при продажбата. При продажбата на мостри и стоки с недостатъци, недостатъците на стоката се описват.

22. В случай, че Клиентът установи недостатъци след приемането на стоката, които не е могъл да констатира при обикновения ù оглед, той има право да иска ремонтирането или замяната ù, ако ползването ù в този вид е невъзможно. Каза Белла Интериори изпълнява рекламацията, ако Клиентът е действал добросъвестно и е изпълнил точно предписанията на производителя. Клиентът следва да прояви добросъвестност при доказване причините за недостатъците/повредите в стоката.

23. Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и могат да бъдат предявявани в рамките на работното време на мястото упоменато за контакт , на тел 0884 020413, на  email: problem@cbi.bg

24. „Стандартна гаранция“ е предоставената от Каза Белла Интериори гаранция на стоки, описана в т. 26 и т. 27 от настоящите ОУ. Когато стоката е с гаранционна карта, срокът и условията на гаранцията са посочени в нея.

25. Когато стоката не се използва за професионална/търговска дейност и когато за нея няма гаранционна карта, гаранцията се поема от Каза Белла Интериори на територията на Р. България в законовия срок от 24 (двадесет и четири) месеца и тече от приемането на стоката от Клиента. Каза Белла Интериори се задължава да отстрани недостатъците в рамките на един месец от предявяване на рекламацията. Потребителят има право да избира между ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избранията метод налага неразумни разходи за Каза Белла Интериори, като се вземат предвид стойността на стоката, значимостта на несъответствието и др. Отстраняване на рекламация е безплатно за потребителя, без разходи за труд, материали, експедиране и значителни неудобства за него. След изтичане на един месец за ремонт и ако потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на намаляване на цената или разваляне на договора и възстановяване на платената сума. Потребителят не може да претендира за връщане на заплатената сума или намаляване на цената, ако стоката е заменена с нова или е поправена в рамките на един месец. Когато в рамките на две години са извършени три ремонта на една и съща стока и е налице ново значително несъответствие, Договора се разваля и заплатената сума се връща. Срокът спира да тече с времето, необходимо за поправка или замяна или за постигане на споразумение. Договорът не се разваля при незначително несъответствие.

26. Срокът на гаранция за купувачите, които не са потребители по смисъла на ЗЗП, е 12 (дванадесет) месеца, освен ако не бъде уговорено друго.

27. Каза Белла Интериори не поема гаранционно обслужване при: използване и/или съхранение на стоката небрежно или неправилно, или не по предназначение; неизпълнение на приложената към стоката инструкция за монтаж и експлоатация; разглобяване, ремонт и/или модернизация на стоката от неупълномощени за това лица или монтаж на допълнителни модули; умишлено въздействие върху стоката с цел нанасяне на щети от Клиента или други лица /вандализъм/; повреди, предизвикани от природни бедствия, аварии на инсталации и/или пожар и друга непреодолима сила; повреда вследствие на транспортиране от неупълномощени лица, както и при обикновено износване.

28. При рекламация Клиентът задължително представя документи, удостоверяващи покупката – фактура, протокол или други документи (гаранционна карта и др.)

29. Каза Белла Интериори не носи отговорност за пропуснати ползи по време на отстраняване на рекламации, извършени в едномесечния срок.

V. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

30. В срок от 2 (два) календарни дни от сключване на Договора за покупко-продажба, Клиентът може да го прекрати, ако не е съгласен с условията по него, като в този случай Каза Белла Интериори се задължава да върне на Клиента внесения аванс.

31. В случай, че Договора не може да бъде изпълнен по независещи от Каза Белла Интериори причини, тя има право в срок от 7 (седем) календарни дни от сключването му да го развали или да бъде изготвено допълнително споразумение. Ако не бъде сключено споразумение, Каза Белла Интериори съставя протокол за причините за невъзможност за доставка на конкретната стока и с подписването му, Договора се счита за прекратен, а заплатената от Клиента сума му се връща.

32. При невъзможност на Клиента да приеме стоката или услугата на уговорената дата, той е длъжен да уведоми Каза Белла Интериори поне 3 (три) календарни дни преди насрочената дата.

33. Клиентът е длъжен да заплати и да приеме стоката в срок до 7 (седем) календарни дни след определената дата в Договора. В противен случай, Клиентът дължи на Каза Белла Интериори разноски за съхранението на стоката в размер на 0,1 % от стойността ù за всеки ден забава, но не повече от 6 % от стойността ù.

34. В случай че Клиентът не плати изцяло или не приеме стоката в срок до 70 (седемдесет) календарни дни, считано от определената в Договора дата за доставка, разнасяне и/или монтаж, Договорът се прекратява и стоката остава собственост на Каза Белла Интериори. Клиентът дължи неустойка в размер на заплатения от него аванс.

35. Когато Каза Белла Интериори не достави и предаде стоките в срока, определен в договора и съгласно настоящите ОУ, клиентът изисква от Каза Белла Интериори доставката и предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок, който се предлага на клиента от Каза Белла Интериори и се определя в зависимост от обстоятелствата. Ако Каза Белла Интериори не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, клиентът има право да развали договора. При разваляне на договора за продажба Каза Белла Интериори е длъжна да възстанови на клиента без неоправдано забавяне всички суми, платени по договора.

36. При забавяне на предаването на стоката по вина на Каза Белла Интериори с повече от 5 (пет) календарни дни от договорената дата, Каза Белла Интериори дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на стоката за всеки ден забава, но не повече от 6 % от стойността на стоката. Конкретният размер на неустойката се изчислява към момента на предаване на стоката. Плащането на неустойката се извършва до пет работни дни след изчисляване на размера съответно след достигане на максималния размер от 6%

37. При забава на плащането на дължимата сума в определения срок, Клиентът дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на стоката за всеки ден забава до окончателното ù заплащане, но не повече от 6 % от стойността ù. Конкретният размер на неустойката се изчислява към момента на окончателното плащане на дължимата сума. Плащането на неустойката се извършва до пет работни дни след изчисляване на размера съответно след достигане на максималния размер от 6%, но преди получаване на стоката.

38. Каза Белла Интериори  не носи отговорност при невъзможност закупената стока да преминава през вратите, коридорите, стълбището на жилището или сградата, в която се намира то.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

39. „Ние, от Каза Белла Интериори” ЕООД - администраторът на сайта https://www.cbi.bg - ще използваме Вашите лични данни единствено за целите на изпълнение на договора за доставка на стоки, по който Вие сте страна, в това число и когато поръчвате стоки от нашия сайт https://www.cbi.bg, както и за целите на последващ контакт с Вас, ако сте избрали да се свържете с нас на някои от нашите телефони или на имейла ни - info@cbi.bg. Не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни, отколкото са ни необходими за изпълнение на посочените в Политика за поверителност на уебсайт https://www.cbi.bg цели. Ще използваме личните данни съгласно посоченото в Политика за поверителност на уебсайт https://www.cbi.bg, освен ако сте ни дали Ваше изрично съгласие за друг вид употреба на личните Ви данни, като например чрез изрична декларация за съгласие за изпращане на маркетингови съобщения.

40. Каза Белла Интериори може да променя настоящите ОУ по всяко време и да ги публикува на сайта си: www.cbi.bg, като за целта уведомява Клиента, страна по неизпълнен договор, на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. В случай, че по някаква причина Клиент не бъде успешно уведомен за промяната на ОУ, тази промяна не обвързва този Клиент. В случай, че към момента на промяна на ОУ, Каза Белла Интериори има сключен договор с Клиент, чието изпълнение не е приключило с предаване на вещта и плащане на цената, то Клиентът има правото, по собствена преценка, или да се откаже от договора без да посочва причина за това и без да дължи обезщетение/неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението ОУ. 

41. За всички неуредени с настоящите ОУ случаи се прилага действащото към момента законодателство в Р. България.

Casa Bella
 

КАЗА БЕЛЛА ИНТЕРИОРИ ЕООД

ОФИС

 

гр. София, Студентски град, ул. Проф. Арх.Петър Ташев 1А

+359 884 020413


 

  Продукти

За фирмата

Услуги

Блог

Акция

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Контакти

Вход / Регистрация

Поръчка 0.00 лв.